Ordensregler

Ordensregler

Ordensreglement for Arbeidernes Båtforening
Sist behandlet i styremøte 28. mars 2019

Generelle regler for foreningen
1. Medlemmene skal bidra til å holde orden på foreningsområdet, og forlate alle deler av området slik en selv ønsker å finne det.
2. Medlemmer og besøkende skal alltid opptre hensynsfullt overfor andre personer. Både barn og voksne skal trives på foreningens område. Kjæledyr skal alltid føres i bånd eller bur, og har ikke adgang til husene.
3. Ubehøvlet og støtende oppførsel, samt synlig beruselse, kan medføre bortvisning eller utelukkelse fra foreningen. Medlemmet har ansvar for å sikre at egne gjester også overholder denne bestemmelsen.
4. Røyking er forbudt i foreningens lokaler.
5. Søppel skal kastes i kontainere, og farlig avfall sorteres og legges på anvist sted. Sigarettsneiper skal ikke kastes på bakken eller i vannet.

Medlemmers rettigheter og plikter
6. Alle medlemmer plikter å holde seg informert om hva som skjer i foreningen ved å følge med på oppslagstavlene og/eller foreningens nettside www.abf-oslo.no og Facebookside: facebook.com/arbeidernes/
7. Båten plasseres etter havneleders anvisning. Bytte av plass eller båt skal godkjennes av styret etter søknad. A-medlemmer har krav på vinterlagring på land eller i boblehavn.
8. Foreningens klistremerke skal være montert lett synlig på alle båter i havna.
9. Alle medlemmer kan ha redskapskasse på bestemte områder som anvises av styret. Kassene skal være merket med navn.
10. Alle medlemmer har krav på ett skap i skapskuret. Skapet skal være merket med medlemmets navn, telefonnummer og båtplassnummer.
11. Joller kan oppbevares i jollestativ, eller på foreningens jollebrygge etter søknad. Alternativt kan den fortøyes til egen båt, dersom dette ikke er til hindre for andre båter.
12. Båteieren plikter selv å føre tilsyn med egen båt.

Sikkerhet i havna
13. Alle skal gjøre seg kjent med hvor det finnes sikkerhetsutstyr for brannslukking og livredning.
14. Det er kun tillatt å grille eller bruke åpen ild på grillplassen foran huset. Grilling på bryggene er ikke tillatt.
15. All båttrafikk i havna skal skje på minste fart, maksimal fart er 3 knop.
16. Båter som skal tilkobles landstrøm i foreningen skal ha godkjent elektrisk anlegg og ha skillediode eller tilsvarende montert.
17. Elektrisk utstyr og kabler som tilsluttes foreningens el. uttak skal være i god stand og av godkjent kvalitet for bruken. Utstyr som ikke er godkjent vil bli fjernet uten forvarsel.
18. Det er ikke tillatt å ha landstrøm tilkoblet når det ikke er mennesker i båten, uten skriftlig aksept fra styret.
19. Alle fortøyninger skal ha avlaster i eller på tau. Alt tau skal være dimensjonert for båtens størrelse.
20. Det er ikke tillatt å lade batterier eller å oppbevare brennbare væsker i husene.

Vinteropplag, oppsett og utsett
21. Oppsett, utsett og drift av boblehavna skjer ved gjensidig hjelp blant medlemmene.
22. Ingen båter skal ligge på vannet i vinterhalvåret uten tillatelse fra styret.
23. Datoer for oppsett og utsett gjøres kjent på epost, ved oppslag, nettsider og Facebook.
24. Ved første utsett skal alle båter som ligger utenfor andre være klargjort for eventuell flytting.
25. Båter som skal opp eller ut utenfor fastsatte datoer må avtale dette med opplagsleder.
26. Slippvaktene leder oppsett og utsett etter regler gitt av styret, alle skal følge deres beskjeder.
27. Slippvakt kan nekte å ta opp eller sette ut båter dersom underliggere ikke er gode nok eller medlemmet skylder foreningen penger.
28. Spyling av undervannskrog skal kun foregå på plasser anvist av slippvakt.
29. Ved pussing av undervannskrog på opplagsplassen skal presenning for oppsamling av støv benyttes. Støv deponeres på anvist sted.
30. Det forbudt å ha elektrisk utstyr tilkoblet i båter på land under vinteropplag, uten at eieren er til stede. For båter i boblehavn tillates et forbruk på inntil 200W til frostsikring.
31. Båter i boblehavn skal fjernes senest en uke før første utsett.
32. Puter og kalesjer kan plasseres i huset etter siste oppsett. Dette skal pakkes forsvarlig, og merkes med medlemmets navn og båtplassnummer. Utstyret må fjernes i forbindelse med første utsett.
33. Opplagsplassen skal ryddes etter utsett. Dekkmaterialer og presenningsstativ skal buntes, merkes og plasseres i konteiner ved opplagsplassen. Underliggere skal plasseres etter anvisning fra slippvakt.