Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER for Arbeidernes Båtforening

Last ned vedtektene i pdf-format.

Vedtatt på årsmøtet 22. mai 2016

§1 Formål

A. Arbeidernes Båtforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon for eiere av fritidsbåter og har som formål å skaffe havneplass og vinteropplag for medlemmenes båter. Foreningen skal fremme godt båt- og friluftsliv for medlemmene med familie i Osloområdet i nært samarbeid med det offentlige og andre organisasjoner.

B. Foreningen skal legge til rette for at barn og unge kan utvikle en sunn interesse for båtlivet.

C. Foreningen drives på dugnad og er basert på samarbeid til beste for fellesskapet.

D. Foreningens emblem er ABFs vimpel.

§2 Medlemskap

A. Søknad sendes på eget søknadsskjema. Foreningen har to kategorier av medlemskap:

 1. A-medlem er dem som har betalt fullt innskudd og har tildelt båtplass

 2. B-medlem er passive medlemmer. B-medlemmer kan stå på venteliste eller få sommerplass.


B. Kun medlemmer av foreningen kan ha båt i havna. Medlemmer plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder i foreningen og følge anvisninger. Lengste tillatte båter er 40 fot.

C. Kontingent og andre avgifter bestemmes av årsmøtet.

D. Dersom kontingent ikke er betalt innen 1. juni betraktes medlemskapet som avsluttet. Styret kan utvide fristen etter søknad.

E. A-medlemmer har dugnadsplikt, og skal møte på dugnad når styret ber om dette. Forfall skal meldes skriftlig.

F. Medlemskap kan ikke i overdras, unntatt når båter overdras i direkte opp- eller nedadgående arvelinje eller til ektefelle/samboer.

G. Styret kan avslutte medlemskap ved brudd på foreningens bestemmelser.

H. Dersom medlem pr 1. mars ikke har varslet om benyttelse av båtplass for inneværende sesong kan styret disponere plassen til sommerplass.

I. Medlem som i tre påfølgende år ikke har hatt båt i havna kan bli overført til B-medlemskap.

J. Båteiere er erstatningspliktig for skader som påføres andre båter eller foreningens eiendom som følge av egne handlinger. Alle båter skal minimum ha ansvarsforsikring.

K. Når medlemskapet opphører skal båt og andre eiendeler fjernes fra foreningens område. Dersom dette ikke blir gjort blir eier fakturert for kostnaden ved opprydding.

§3 Årsmøtet

A. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai.

B. Tid og sted blir kunngjort minst 14 dager før møtet, og dagsorden og sakspapirer blir gjort tilgjengelig 10 dager før møtet.

C. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være tilsendt styret skriftlig innen utgangen av mars.

D. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte når det er innkalt med lovlig varsel. Vedtak fattes med 50 % av stemmene, med mindre annet er angitt i disse vedtekter.

E. Alle medlemmer plikter å la seg velge med mindre det kan gis gyldig grunn, dog kan umiddelbart gjenvalg nektes. Ektefeller/samboere av registrert medlem kan velges. Leder kan kun maksimalt sitte fire perioder på rad.

F. Et medlem kan ha fullmakt til å stemme på vegne av ett annet medlem. Ektefeller og barn av medlemmer kan stemme på vegne av medlemmet. Fullmakten skal være skriftlig.

G. Årsmøtesaker

 1. Årsmøtet kan kun behandle saker som er angitt på utsendt dagsorden.

 2. Årsmøtet skal behandle:

  1. Foreningens årsberetning

  2. Regnskap

  3. Saker innsendt av medlemmene ihht §3C

  4. Valg.

   1. Årsmøtet velger styre som minimum består av:

    1. Leder (i partallsår)

    2. Havneleder (i oddetallsår)

    3. Sekretær (i oddetallsår)

    4. Kasserer (i partallsår)

    5. To styremedlemmer, (ett hvert år)


   2. Styrets medlemmer velges for 2 år, eventuelle varamedlemmer velges for ett år.

   3. Valgene er åpne, og hvert medlem velges særskilt. Dersom det er flere kandidater til et verv, og ett medlem krever det, skal det avholdes skriftlig valg.

   4. I tillegg velges hvert år:

    1. 2 revisorer

    2. Valgkomite med tre medlemmer  5. Styrets honorar for foregående år, etter forslag fra valgkomiteen.H. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært Årsmøte avholdes også hvis minst 25 medlemmer ønsker det. Innmelding og støtte til organisasjoner kan kun besluttes av ordinært Årsmøte. Det samme gjelder utmelding fra organisasjoner.

I. Protokollen skal underskrives av to medlemmer som velges av årsmøtet, og offentliggjøres senest to uker etter møtet

§4 Styret

A. Styret er høyeste organ i foreningen mellom årsmøtene

B. Lederen leder møtene, og ser til at styrets medlemmer utfører sine plikter etter gjeldene bestemmelser.

C. I leders fravær fungerer havneleder med de samme plikter.

D. Styret møtes når leder innkaller, eller dersom halvparten av styrets medlemmer krever det.

E. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

F. Styremedlemmenes faste oppgaver:

 1. Havneleder skal etter beste skjønn fordele båtenes plass i havna.

 2. Kasserer fører regnskap, og er ansvarlig overfor årsmøtet. Kasserer skal påse at alle holder sine økonomiske forpliktelser overfor foreningen.

 3. Sekretæren fører medlemsregister og protokoll fra alle møter og protokollerer alle vedtak som fattes.

 4. De øvrige arbeidsoppgaver fordeles mellom styrets medlemmer.


G. Foreningens ordensregler vedtas og forvaltes av styret.

H. Styret kan, ved brudd på disse vedtekter eller ordensreglene, gi medlemmer skriftlig advarsel. Ved gjentatt brudd på bestemmelsene kan styret vedta å avslutte medlemskapet.

I. Styret kan oppnevne komiteer som tar seg av oppgaver i foreningen, og som rapporterer til styret.

§5 Andre forhold

A. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært Årsmøte. Det kreves minst ¾ flertall for oppløsning, og det skal være skriftlig avstemming om dette.

B. Foreningen er forpliktet av Oslo kommunes bestemmelser for småbåthavner.